skip to Main Content

Didaktika češtiny jako cizího/druhého jazyka

Obsah kurzu bude zaměřen na témata, která pedagogickým pracovníkům ozřejmí rozdíl mezi výukou češtiny jako mateřského a cizího/druhého jazyka. Důraz bude kladen na specifika lingvodidaktického popisu češtiny jako cizího/druhého jazyka, na metody, jak češtinu jako cizí/druhý jazyk zprostředkovat, i na to, jak efektivně propojit výuku českého jazyka a literatury s výukou češtiny jako cizího/druhého jazyka.
Kurz je akreditován MŠMT ČR v režimu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Hodinová dotace je 16 hodin (výuka proběhne ve dvou dnech).

Termíny konání kurzu:

2. – 3. února 2023, 9:00 – 12:00; 13:00 – 16:00

17. – 18. února 2023, 9:00 – 12:00; 13:00 – 16:00

Přihláška je k dispozici na portálu CŽV

Místo konání kurzu: Filozofická fakulta UP v Olomouci.

Jedná se o bezplatný kurz pro pedagogické pracovníky v rámci Národního plánu obnovy.

Výuka češtiny jako cizího/druhého jazyka klade na vyučující i žáky/studenty zcela jiné nároky než běžná výuka vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Cílem kurzu je rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků tak, aby

  • věděli, co má a může škola udělat při nástupu žáka s odlišným mateřským jazykem;
  • byli schopni zprostředkovat češtinu žákům s odlišným mateřským jazykem;
  • mohli efektivně přispět k integraci žáka s odlišným mateřským jazykem jak do vzdělávacího procesu, tak do mimoškolních aktivit.

Výstupem kurzu bude mj. portfolio řešení modelových situací, do kterého budou posluchači přispívat skupinovou i individuální prací.

Odborná garantka kurzu:
Mgr. Darina Hradilová, Ph.D.
darina.hradilova@upol.cz

Kontaktní osoba na ICV FF UP:
Branka Čačkovićová
branka.cackovicova@upol.cz

Kurz je realizován v rámci projektu Vzdělávání na UP 22+ edUP, registrační číslo projektu: NPO_UPOL_MSMT-16589/2022.