skip to Main Content

Vývoj a realizace autorského filmu – REACTOR PRO

Kurz celoživotního vzdělávání (přednostně pro studenty katedry divadelních a filmových studií).
Odborná garantka kurzu: Beata Parkanová
Termín konání: bude aktualizován
Místo konání: Umělecké centrum UP (Konvikt), katedra divadelních a filmových studií
Kurzovné: 2 400,- Kč
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Bilík, Ph.D., petr.bilik@upol.cz, 774 409 069

Anotace kurzu:
Tvůrčí práce s předními talenty současné audiovize. V rámci kurzu Vývoj a realizace autorského filmu budou výrazně preferována osobní témata a individuální pohled, které budou rozvíjeny od námětu po realizaci.
Absolvent bude schopen identifikovat jednotlivé kroky postupu tvůrčí práce od námětu až k realizaci. Osvojí si principy týmové práce a dramaturgického a produkčního rozhodování a plánování. Bude schopen diskutovat ideovou i technickou stránku projektu a podílet se na jeho finalizaci.

Kontaktní osoba na ICV FF UP:
Branka Čačkovićová | branka.cackovicova@upol.cz | 585 633 654