skip to Main Content

Mezikulturní interakce a komunikace – Ukrajina a Česká republika

V rámci kurzu mezikulturní interakce a komunikace získají účastníci kurzu vědomosti o současnosti ukrajinského národa, jeho mentalitě, o tradicích, kultuře, jazyce a národní symbolice Ukrajinců. Posluchači se krátce seznámí s politickým a administrativním uspořádání ukrajinského státu, zejména pak se systémem vzdělávání. Dále jsou prohlubovány znalosti studentů o zeměpisných, ekonomických, kulturních, církevních, mediálních a jiných reáliích současné Ukrajiny. Posluchači budou seznámeni s reáliemi každodenního života, seznamují se s významnými ukrajinskými svátky, tradicemi, zvyky, apod.
Kurz je akreditován MŠMT ČR v režimu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Hodinová dotace je 6 hodin.

Termín konání kurzu:

22. září 2022

Přihláška je k dispozici na portálu CŽV

Místo konání kurzu: Filozofická fakulta UP v Olomouci.
Cena kurzu: 960,- Kč

Cílem vzdělávacího programu Mezikulturní interakce a komunikace – Ukrajina a Česká republika je seznámit účastníky kurzu se základními pojmy a termíny z oblasti kultury a reálií Ukrajiny. Kurz je zaměřen na kulturní, geografické, politické, hospodářské prostředí Ukrajiny a životní styl Ukrajinců, včetně náboženských zvyklostí, rodinného uspořádání až po tradiční ukrajinskou kuchyni. Výuka kurzu mezikulturní interakce je postavena na komparaci mezi ukrajinským a českým prostředím. Jsou akcentovány shody a rozdíly situace v kultuře, tradicích a reáliích. Kurz by měl napomoci vyučujícím na všech stupních vzdělávací soustavy porozumět kulturním a mentálním rozdílům mezi ukrajinským a českým prostředím a poskytnout tak vyučujícím dostatek informací pro usnadnění adaptace ukrajinských žáků a žákyň, kteří vzhledem k aktuální politické situaci vstupují do českého vzdělávacího systému.

Odborná garantka kurzu:
Mgr. Radana Merzová, Ph.D.
radana.merzova@upol.cz

Kontaktní osoba na ICV FF UP:
Branka Čačkovićová
branka.cackovicova@upol.cz