skip to Main Content

Kurz teorie a dějin hudby

Katedra muzikologie FF UP v Olomouci pořádá Kurz teorie a dějin hudby. Kurz v celkovém rozsahu 16 vyučovacích hodin je akreditován pro učitele hudební/estetické výchovy na ZŠ a SŠ, je však určen také zájemcům o studium muzikologie i širší hudbymilovné veřejnosti. Kurz je tematicky rozvržen do dvou jednodenních bloků. První celek je zacílen na hudební historii, teorii a estetiku a sestává z přednášek vztahujících se k nejvýznamnějším etapám / fenoménům dějin západoevropské hudby. Druhý blok se zaměřuje na hudbu popové a rockové oblasti, hudbu etnických kultur, hudební analýzu a hudební psychologii.

E-přihlaska ke kurzu bude k dispozici v portálu CŽV.

Termín konání: bude aktualizován.
Místo konání: Umělecké centrum Univerzity Palackého, Univerzitní 3, Olomouc, na Katedře muzikologie Filozofické fakulty UP v Olomouci

Kurz se uskuteční v případě zájmu nejméně deseti osob. Poplatek za celý kurz činí 1850 Kč (v případě účasti na jediném z termínů pouze 925 Kč).

Cílem kurzu je rozšíření znalostí účastníků v oblasti teorie, estetiky a dějin evropské a mimoevropské hudby včetně hudby populární, aktuálních metod přístupů hudební psychologie a posílení jejich dovedností v oblasti hudební analýzy, orientace v notovém zápisu a akustiky. Všechny získané znalosti a dovednosti přispějí k prohloubení a aktualizaci odborné kvalifikace hudebních pedagogů a pozitivně obohatí výuku hudební / estetické výchovy na základních a středních školách.

Odborná garantka kurzu:
doc. PhDr. Eva Vičarová, Ph.D.
eva.vicarova@upol.cz

Kontaktní osoba:
Branka Čačkovićová
branka.cackovicova@upol.cz
585 633 654