skip to Main Content

        ÚVOD                 STUDIJNÍ PROGRAMY V CŽV                 UČITELSKÁ ZPŮSOBILOST               KURZY                 KONTAKTY

Psycholog ve zdravotnictví

Kapacita kurzu v r. 2020/21 byla naplněna.

Cílem vzdělávacího programu Psycholog ve zdravotnictví je osvojení teoretických znalostí a praktických dovedností, které jsou předpokladem pro získání odborné způsobilosti pro práci ve zdravotnictví.

Kurz je určen pro studující magisterského jednooborového studijního oboru psychologie a pro psychology, absolventy magisterského jednooborového studijního oboru psychologie, kteří se připravují k práci ve zdravotnictví.

Do kvalifikačního kurzu Psycholog ve zdravotnictví může být přijat pouze studující v magisterském studijním programu jednooborové psychologie po úspěšném vykonání Souborné postupové zkoušky (Bc) (po III. ročníku studia v případě pětiletého studijního programu), nebo úspěšném vykonání Bakalářské státní závěrečné zkoušky. Přijat může být i absolvent magisterského studia jednooborové psychologie a úspěšném vykonání Státní závěrečné zkoušky.

Program kurzu Psycholog ve zdravotnictví je rozložen do dvou semestrů, celkový rozsah kurzu je tak jeden rok. Výuka bude probíhat formou blokové výuky jednotlivých modulů.
Účastníci kurzu budou seznámeni s následujícími tématy – První pomoc a zajišťování zdravotní péče v mimořádných a krizových situacích, Zdravotnická legislativa, Organizace a řízení zdravotní péče, Zdravotnická dokumentace, Etika ve zdravotnictví, Podpora a ochrana veřejného zdraví, Základy farmakologie. Součástí náplně kurzu je i povinná praxe v rozsahu 200 hodin ve zdravotnickém nebo sociálním zařízení, ve kterém je zajištěna supervize a odborný dohled klinického psychologa, který má způsobilost k výkonu tohoto povolání bez odborného dohledu (registrovaný klinický psycholog). Tuto praxi si účastník kurzu Psycholog ve zdravotnictví zajišťuje v plném rozsahu samostatně a na vlastní náklady.

 

Program kurzu Psycholog ve zdravotnictví 2020/21

Výuka bude probíhat na katedře psychologie FF UP, v posluchárně č. 215, I. patro, budova FF Vodární č. 6.

Standardní výuka: 8.30-10.00, 10.15-11.45, 12.15-13.45, 14.00-15.30

Bloky První pomoc I a II ještě 15.45-17.00

Každý vyučující je oprávněn činit v časovém rozvrhu dílčí změny.

První blok výuky – 2. 10. bude začínat již v 8.00 – je třeba do 8.30 projednat organizační otázky – Lenka Molnárová.

Garantem kurzu za Katedru psychologie FF UP Olomouc je PhDr. Roman Procházka, Ph.D. (oblast zdravotnických praxí).

ZS 2020

(2.10. 2020 začátek výjimečně v 8:00 – organizační záležitosti)

Pátek 2. 10. 2020 – Zdravotnická legislativa – JUDr. Jana Konečná, Ph.D.

Pátek 16. 10. 2020 – První pomoc I – MUDr. Martin Kaláb

Pátek 13. 11. 2020 – První pomoc II – MUDr. Martin Kaláb

Pátek 27. 11. 2020 – Organizace a řízení zdravotní péče – Doc. et Doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D.

LS 2021 

Bude uveřejněn v prosinci 2020

Cena kurzu je 6 900,- Kč.

Odborný garant kurzu:
PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D.
roman.prochazka@upol.cz
585 633 500

Kontakt:
Lenka Molnárová, katedra psychologie FF UP
lenka.molnarova@upol.cz
tel.: 585 633 501

Branka Čačkovićová, Institut celoživotního vzdělávání FF UP
branka.cackovicova@upol.cz
tel.: 585 633 654