skip to Main Content

        ÚVOD                 STUDIJNÍ PROGRAMY V CŽV                 UČITELSKÁ ZPŮSOBILOST               KURZY                 KONTAKTY

Psycholog ve zdravotnictví

Kapacita kurzu od září 2022 je naplněna.

Po odeslání e-přihlášky je třeba obratem zaslat na e-mail branka.cackovicova@upol.cz naskenované potvrzeni o studiu v 2. (nebo vyšším) ročníku magisterského jednooborového studia psychologie nebo naskenovaný diplom potvrzující Mgr. titul v oboru psychologie.

Maximální počet účastníků v kurzu je 73 (maximální počet přihlášek je 100  – zájemci, kteří se do kurzu nedostanou, budou zařazeni na seznam náhradníků a v případě uvolnění místa v kurzu budou přijati podle pořadí přihlášení).

Plánovaný termín konání kurzu: 16. 9. 2022 – 26. 5. 2023

Cena kurzu: 8 300,- Kč

Program kurzu Psycholog ve zdravotnictví  a rozvrh na ZS 2022/23

Výuka bude probíhat v posluchárně č. 215, I. patro, budova FF Vodární č. 6

Standardní výuka: 8.30-10.00, 10.15-11.45, 12.15-13.45, 14.00-15.30

Bloky První pomoc I a II ještě 15.45-17.00

Každý vyučující je oprávněn činit v časovém rozvrhu dílčí změny

První blok výuky – 16.9.2022 bude začínat již v 8.00 – je třeba do 8.30 projednat organizační otázky – Lenka Molnárová.

Mgr. Ondřej Gergely  zajištění pro případ online výuky: Odkaz na Zoom dostanete  před zahájením výuky prostřednictvím emailu.

Garant kurzu za Katedru psychologie FF UP Olomouc je doc. PhDr. Roman Procházka Ph.D. (oblast zdravotnických praxí).

ZS 2022

(16.9. 2022 začátek výjimečně v 8:00 – organizační záležitosti)

Pátek 16.9.2022 – Zdravotnická legislativa – JUDr. Jana Konečná, Ph.D.

Pátek 30.9.2022– První pomoc I – MUDr. Martin Kaláb,Ph.D.

Pátek 14.10.2022 První pomoc II – MUDr. Martin Kaláb, Ph.D.

Pátek 25. 11. 2021 – Organizace a řízení zdravotní péče – Doc.et Doc. PhDr. Mgr. Kateřina Ivanová, Ph.D.

LS 2022 

Bude uveřejněn v prosinci 2022

Cílem vzdělávacího programu Psycholog ve zdravotnictví je osvojení teoretických znalostí a praktických dovedností, které jsou předpokladem pro získání odborné způsobilosti pro práci ve zdravotnictví.

Kurz je určen pro studující posledního ročníku magisterského jednooborového studijního oboru psychologie a pro psychology, absolventy magisterského jednooborového studijního oboru psychologie, kteří se připravují k práci ve zdravotnictví.

Do kvalifikačního kurzu Psycholog ve zdravotnictví může být přijat pouze studující v posledním ročníku magisterského studijního programu jednooborové psychologie po úspěšném vykonání Souborné postupové zkoušky (Bc) (po III. ročníku studia v případě pětiletého studijního programu), nebo po úspěšném vykonání Bakalářské státní závěrečné zkoušky. Přijat může být i absolvent magisterského studia jednooborové psychologie, který úspěšně vykonal Státní závěrečné zkoušky.

Program kurzu Psycholog ve zdravotnictví je rozložen do dvou semestrů, celkový rozsah kurzu je tak jeden rok. Výuka bude probíhat formou blokové výuky jednotlivých modulů.
Účastníci kurzu budou seznámeni s následujícími tématy – První pomoc a zajišťování zdravotní péče v mimořádných a krizových situacích, Zdravotnická legislativa, Organizace a řízení zdravotní péče, Zdravotnická dokumentace, Etika ve zdravotnictví, Podpora a ochrana veřejného zdraví, Základy farmakologie. Součástí náplně kurzu je i povinná praxe v rozsahu 200 hodin ve zdravotnickém nebo sociálním zařízení, ve kterém je zajištěna supervize a odborný dohled klinického psychologa, který má způsobilost k výkonu tohoto povolání bez odborného dohledu (registrovaný klinický psycholog). Tuto praxi si účastník kurzu Psycholog ve zdravotnictví zajišťuje v plném rozsahu samostatně a na vlastní náklady.

Garantem kurzu za Katedru psychologie FF UP Olomouc je doc. PhDr. Roman Procházka Ph.D. (oblast zdravotnických praxí).

Odborný garant kurzu:
doc. PhDr. Roman Procházka, Ph.D.
roman.prochazka@upol.cz
585 633 500

Kontakt:
Lenka Molnárová, katedra psychologie FF UP
lenka.molnarova@upol.cz
tel.: 585 633 501

Branka Čačkovićová, Institut celoživotního vzdělávání FF UP
branka.cackovicova@upol.cz
tel.: 585 633 654