skip to Main Content

        ÚVOD                 STUDIJNÍ PROGRAMY V CŽV                 UČITELSKÁ ZPŮSOBILOST               KURZY                 KONTAKTY

Psycholog ve zdravotnictví

Kapacita kurzu na rok 2019/20 je zcela naplněna!

Cílem vzdělávacího programu Psycholog ve zdravotnictví je osvojení teoretických znalostí a praktických dovedností, které jsou předpokladem pro získání odborné způsobilosti pro práci ve zdravotnictví.

Kurz je určen pro studující magisterského jednooborového studijního oboru psychologie a pro psychology, absolventy magisterského jednooborového studijního oboru psychologie, kteří se připravují k práci ve zdravotnictví.

Do kvalifikačního kurzu Psycholog ve zdravotnictví může být přijat pouze studující v magisterském studijním programu jednooborové psychologie po úspěšném vykonání Souborné postupové zkoušky (Bc) (po III. ročníku studia v případě pětiletého studijního programu), nebo úspěšném vykonání Bakalářské státní závěrečné zkoušky. Přijat může být i absolvent magisterského studia jednooborové psychologie a úspěšném vykonání Státní závěrečné zkoušky.

Program kurzu Psycholog ve zdravotnictví je rozložen do dvou semestrů, celkový rozsah kurzu je tak jeden rok. Výuka bude probíhat formou blokové výuky jednotlivých modulů.
Účastníci kurzu budou seznámeni s následujícími tématy – První pomoc a zajišťování zdravotní péče v mimořádných a krizových situacích, Zdravotnická legislativa, Organizace a řízení zdravotní péče, Zdravotnická dokumentace, Etika ve zdravotnictví, Podpora a ochrana veřejného zdraví, Základy farmakologie. Součástí náplně kurzu je i povinná praxe v rozsahu 200 hodin ve zdravotnickém nebo sociálním zařízení, ve kterém je zajištěna supervize a odborný dohled klinického psychologa, který má způsobilost k výkonu tohoto povolání bez odborného dohledu (registrovaný klinický psycholog). Tuto praxi si účastník kurzu Psycholog ve zdravotnictví zajišťuje v plném rozsahu samostatně a na vlastní náklady.

Začátek kurzu je je naplánován na 4. 10. 2019.
Místo konání: Katedra psychologie Filozofické fakulty UP v Olomouci

Psycholog ve zdravotnictví

Rozvrh přednášek  Psycholog ve zdravotnictví LS 2020 – učebna 215 

Výuka bude probíhat v posluchárně č. 215, I. patro, budova FF Vodární č. 6

Standardní výuka: 8.30-10.00, 10.15-11.45, 12.15-13.45, 14.00-15.30

Pátek 7. 2. 2020 – Zdravotnická dokumentace – Mgr. Ondřej Zuščich

Pátek 28. 2. 2020 – Základy farmakologie – Prof. MUDr. Rostislav Večeřa, Ph.D.

Pátek 27. 3. 2020 – Podpora a ochrana veřejného zdraví – Doc. Dr. Kateřina Ivanová, Ph.D.

Pátek 22. 5. 2020 – – Etika ve zdravotnictví – MUDr. Michal Kryl

Pátek 26. 6.  2020 – Závěrečné kolokvium od 9:00 – PhDr. Roman Procházka, Ph.D.

Každý vyučující je oprávněn činit v časovém rozvrhu dílčí změny.

Garantem kurzu za Katedru psychologie FF UP Olomouc je PhDr. Roman Procházka, Ph.D. (oblast zdravotnických praxí).

Cena kurzu je 6 900,- Kč.

Odborný garant kurzu:
PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D.
roman.prochazka@upol.cz
585 633 500

Kontakt:
Lenka Molnárová, katedra psychologie FF UP
lenka.molnarova@upol.cz
tel.: 585 633 501

Branka Čačkovićová, Institut celoživotního vzdělávání FF UP
branka.cackovicova@upol.cz
tel.: 585 633 654