skip to Main Content

Škola finanční gramotnosti

Program „Škola finanční gramotnosti pro širokou veřejnost“ reaguje na ekonomické dopady onemocnění COVID-19 v ČR a na související důsledky v mnoha hospodářských odvětvích. Předpokládaný vývoj nezaměstnanosti a úrovně mezd se promítnou do nižší kupní síly některých skupin spotřebitelů, kteří byli v uplynulém období zvyklí na určitý životní standard. Tyto skutečnosti budou mít vliv na změnu poptávky po finančních produktech a na vyšší nutnost finančního plánování. Důležitou oblastí vzdělávání se tak stává zvyšování finanční gramotnosti spotřebitelů, která zabrání jejich osobním bankrotům.

Cílem programu je zlepšení finanční gramotnosti posluchačů v oblasti výběru finančních produktů, cenové gramotnosti, finančního plánování a dalších finančních souvislostí.

V rámci jednodenního kurzu budou probrána následující témata:

  • Zásady osobního/rodinného rozpočtu
  • Tvorba finančního polštáře a kritické myšlení
  • Úvěry na bydlení
  • Příprava vlastních zdrojů (nejen) na bydlení
  • Příprava vlastních finančních prostředků na stáří

Hodinová dotace kurzu je 8 hodin výuky. 

Elektronická přihláška bude k dispozici na portálu CŽV

Místo konání: Katedra aplikované ekonomie FF UP v Olomouci, Křížkovského 12; učebna 1.17.

Odborným garantem kurzu je Mgr. Ondřej Kročil, Ph.D.; ondrej.krocil@upol.cz

Kontaktní osoba na ICV FF UP je Branka Čačkovićová; branka.cackovicova@upol.cz; 585 633 654