ÚVOD                 STUDIJNÍ PROGRAMY V CŽV                 UČITELSKÁ ZPŮSOBILOST               KURZY                 KONTAKTY

Informace k realizaci programů celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů realizovaných za úplatu podle § 60 odst.1 Zákona 111/98 Sb. o vysokých školách, v platném znění.

Na základě rozhodnutí děkana FF UP a v souladu s Řádem celoživotního vzdělávání Univerzity Palackého ze dne 11. dubna 2017 lze na FF UP realizovat program celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů za úplatu podle § 60 odst.1 Zákona 111/98 Sb. o vysokých školách, v platném znění (dále jen program CŽV) za následujících podmínek.

1. Program CŽV vychází z daného akreditovaného studijního programu, může být realizován formou jednooborového i dvouoborového studia.

2. Program CŽV je zpravidla dvousemestrální, studijní plán programu CŽV je shodný se studijním plánem prezenční nebo kombinované formy studia daného studijního oboru. Bližší podmínky jsou stanoveny vyhlášením programu CŽV.

3. Počet míst pro účastníky programu CŽV daného studijního oboru je stanoven příslušnou katedrou a bývá kapacitně omezen. Podáním přihlášky do programu CŽV nevzniká automaticky nárok na přijetí.

4. Přijímáni jsou přednostně uchazeči o studium, kteří splnili požadavky přijímacího řízení, ale nebyli přijati ke studiu z důvodu limitu přijatých studentů a studenti, kteří mají zájem rozšířit svoji původní studijní kombinaci. Toto pořadí však není nutnou podmínkou.

5. Výuka účastníků programu CŽV probíhá v rámci běžného rozvrhu daného studijního oboru.

6. Po splnění povinností daného programu CŽV obdrží absolvent osvědčení o absolvování tohoto programu s dokladem o výsledcích studia (výpis disciplín a jejich ukončení či klasifikace, výsledky závěrečné zkoušky).

7. Zájemce o účast v programu CŽV musí podat elektronickou přihlášku prostřednictvím portálu http://czv.upol.cz/czv_programs/czv_prog-ff/. Dle požadavků konkrétního oboru doložit potřebné doklady (ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, strukturovaný životopis, aj.) do určeného termínu, zpravidla do 31. 8. příslušného roku. Bližší podmínky jsou stanoveny vždy vyhlášením programu CŽV.

8. O přijetí uchazeče do programu CŽV rozhoduje děkan fakulty na základě doporučení vedoucího katedry.

9. S přijatými účastníky do programu CŽV je uzavřena Smlouva o účasti v programu CŽV Univerzity Palackého v Olomouci.

10. Účastník programu CŽV má právo účastnit se výuky na FF UP, ve stanoveném rozsahu si zapisovat jednotlivé disciplíny studijního programu, skládat z nich zápočty, kolokvia a zkoušky, využívat konzultačních služeb vyučujících a knihovní a informační fondy UP ve stejném rozsahu jako student prezenční a kombinované formy studia.

11. Úplata za dva semestry studia v programu CŽV je stanovena vyhlášením příslušného programu.

12. Účastník programu CŽV, který má zájem o přijetí do řádného studia, musí do stanoveného termínu (obvykle do 28. února daného roku) podat Přihlášku ke studiu na vysoké škole a splnit podmínky přijímací zkoušky dle daného oboru viz Katalog studijních oborů.

13. Agendu spojenou s programy CŽV zajišťuje Institut celoživotního vzdělávání FF UP, referentkou pro studijní a administrativní záležitosti je Branka Čačkovićová, branka.cackovicova@upol.cz, tel.: 585 633 654.

 Harmonogram pro studium v CZV 2017-18

Doplňující informace:

A) Podmínky úspěšného absolvování programu CŽV jsou definovány ve Smlouvě o účasti v programu celoživotního vzdělávání vždy u daného oboru. Zpravidla je nutné splnit minimálně 40 kreditů za jeden akademický rok.

B) Povinnosti účastníka CŽV dle paralelních akreditovaných studijních programů realizovaných za úplatu podle § 60 odst. 1 Zákona 111/98 Sb. o vysokých školách v platném znění, se zájmem o řádné studium prostřednictvím prominutí přijímací zkoušky

Seznam kateder, u jejichž studijních oborů je možné požádat děkana FF UP o prominutí přijímací zkoušky pro AR 2018/19 v souladu s níže uvedenými kritérii:
•    Katedra anglistiky a amerikanistiky
•    Katedra psychologie
•    Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie
•    Katedra žurnalistiky
•    Katedra divadelních a filmových studií
•    Katedra historie

Přerušení programu celoživotního vzdělávání
Účastník může požádat o přerušení programu celoživotního vzdělávání po absolvování zimního semestru a vykonání všech zkoušek předepsaných pro tento semestr. Důvodem pro umožnění přerušení programu jsou zdravotní nebo sociální důvody. Program se z pravidla přerušuje na 1 akademický rok, tzn. účastník pokračuje v programu celoživotního vzdělávání v letním semestru následujícího akademického roku. Splnění podmínek pro umožnění prominutí přijímacího řízení tímto přerušením není dotčeno. Žádost účastník CŽV adresuje ICV FF písemnou formou. Žádost by měla obsahovat zejména podrobné informace o důvodech pro přerušení studia. ICV FF písemné vyrozumí frekventanta v lhůtě do 30 dní od podání žádosti.

V průběhu prvního nebo vyššího ročníku CŽV musí účastník postupovat následovně:

  1. Do 28. 2. příslušného akademického roku podat elektronickou přihlášku k řádnému studiu a uhradit administrativní poplatek (viz katalog oborů FF UP).
  2. Do 30. 6. příslušného akademického roku podat písemnou žádost o prominutí přijímací zkoušky v případě, že prominutí přijímací zkoušky příslušný studijní obor umožňuje. Žádost o prominutí přijímací zkoušky mohou podat účastníci, kteří splní tři základní požadovaná kritéria současně:
    1. splní všechny povinné předměty (předměty typu A*) v daném prvním akademickém roce vzdělávání, žádost lze akceptovat pouze v případě, že termíny získaných atestací nebudou starší více než dva roky;
    2. získají minimálně 60 kreditů v daném prvním akademickém roce vzdělávání;
    3. klasifikace všech získaných atestací v daném prvním akademickém roce vzdělávání nebude horší než D (Pozor: Předmět zapsaný do IS STAG, který zůstane nesplněný, je hodnocen známkou F!).

Písemná žádost se podává děkanovi FF UP prostřednictvím Institutu celoživotního vzdělávání FF UP na adresu Tř. Svobody 26, Olomouc 779 00.
Přijímací zkoušky do řádného studia se konají v mimořádném termínu přijímacích zkoušek na FF UP, obvykle začátkem září daného kalendářního roku.

Do 15. 7. účastník obdrží písemnou informaci o prominutí/neprominutí přijímací zkoušky a dalším postupu.

V případě neprominutí přijímací zkoušky bude účastníkovi zaslána pozvánka k přijímací zkoušce (nejpozději do 31.7.).

Student může po přijetí do řádného studia (po splnění podmínek přijímací zkoušky nebo jejím prominutí) zažádat o uznání získaných studijních atestací (kredity za takto uznané studijní povinnosti nesmí převyšovat 60% kreditů potřebných k ukončení studijního oboru, pro který jsou studijní povinnosti uznávány) a o zařazení do dalšího ročníku studia, pokud splní podmínky studijního plánu aktuálního akademického roku (obvykle minimálně 40 kreditů na přechod do 2. ročníku Bc. a NMgr. studia). Žádosti se vyřizují na základě vyjádření katedry.

V případě dotazů kontaktujte referentku celoživotního vzdělávání:

Branka Čačkovićová
branka.cackovicova@upol.cz
Tel.: 585 633 654

* Nápověda k vizualizaci studijního plánu http://is-stag.zcu.cz/napoveda/stag-v-portalu/prohlizeni_entita-programy_a_obory.html

Info1Info2
Jak1Jak2
Podminky2Podminky1