skip to Main Content

 

Filozofická fakulta UP v Olomouci připravuje programy pro učitele na základních a středních školách zaměřené na práci učitelů s ukrajinskými žáky. Na MŠMT je požádáno o akreditaci dvou kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků:

Didaktika češtiny jako cizího/druhého jazyka
Kurz bude zaměřen na práci s ukrajinskými žáky s odlišným mateřským jazykem a na výuku češtiny jako druhého jazyka. Cílem kurzu je rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků tak, aby věděli, co škola může udělat při nástupu žáka s odlišným mateřským jazykem a jak může efektivně přispět k integraci žáka jak do vzdělávacího procesu, tak do mimoškolních aktivit.

Mezikulturní interakce a komunikace – Ukrajina a Česká republika
Účastníci kurzu se seznámí se základními pojmy a termíny z oblasti kultury a reálií Ukrajiny. Kurz by měl napomoci vyučujícím na všech stupních vzdělávací soustavy porozumět kulturním a mentálním rozdílům mezi ukrajinským a českým prostředím a poskytnout tak vyučujícím dostatek informací pro usnadnění adaptace ukrajinských žáků a žákyň, kteří vzhledem k aktuální politické situaci vstupují do českého vzdělávacího systému.

Kromě toho Filozofická fakulta UP nabídne ve spolupráci s Úřadem práce rekvalifikační kurzy češtiny pro cizince se zaměřením na trh práce. Kurzy budou primárně určeny ukrajinským občanům, kteří jsou evidováni na Úřadu práce, aby se v nastalé situaci mohli co nejrychleji adaptovat a uplatnit na trhu práce v České republice. Zahájení kurzů se předpokládá v první polovině dubna. Bližší informace budou dostupné na webových stránkách Centra jazykového vzdělávání FF UP Olomouc https://cjv.upol.cz nejpozději do konce března.