skip to Main Content

Jak se přihlásit do programu Celoživotního vzdělávání shodným s akreditovanými studijními programy?

E-přihlášky k programům v CŽV jsou k dispozici na portálu CŽV.

1) Vyberte si program CŽV, o který máte zájem v katalogu studijních programů na FF UP.

2) Vyplňte e-přihlášku pro požadovaný program. Termín pro podání přihlášky je uveden vždy u daného programu (obvykle do 25. srpna, psychologie do 15. 8. ).
V případě, že jste zde nenašli Vámi požadovaný program, kontaktujte Branku Čačkovićovou, branka.cackovicova@upol.cz, tel.: 585 633 654

3) K přihlášce je třeba přiložit podklady (nebo je zaslat na branka.cackovicova@upol.cz):

  • úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
  • strukturovaný životopis a další náležitosti (tak, jak je uvedeno v přihlášce).

V případě, že jste se v letošním roce zúčastnili přijímacího řízení na stejný studijní program, o který máte zájem v rámci programu CŽV, uveďte tuto skutečnost do poznámky v přihlášce.

Úplata za dva semestry vzdělávání v programu CŽV je pro rok 2022/2023 stanovena ve výši 46.000 Kč pro všechny programy katedry politologie a evropská studia a katedry žurnalistiky, úplata za dva semestry studia v programu CŽV pro všechny programy na katedře psychologie je stanovena ve výši 55.000 Kč.
Úplata za dva semestry vzdělávání v programu CŽV je pro rok 2022/2023 stanovena ve výši 27.000 Kč pro všechny ostatní studijní programy.

CŽV psychologie

Bakalářské studium v CŽV

Ústní pohovor pro vybrané zájemce: 2. září 2022.

e-přihláška kombinované bakalářské studium v CŽV: https://czv-up.upol.cz/cs/registration/2455/detail/terms

e-přihláška prezenční bakalářské studium v CŽV: https://czv-up.upol.cz/cs/registration/2457/detail/terms

Podklady Bc:

Zaslat do 15. 8. 2022 (přiložit elektronicky k přihlášce, zaslat na e-mail branka.cackovicova@upol.cz nebo zaslat poštou na ICV FF UP, Křížkovského 10, Olomouc 77900):

1) esej v maximálním rozsahu 2 normostran A4, tj. 3600 znaků včetně mezer, ve které popíše a) svou motivaci a důvody proč se hlásí na obor psychologie, b) sebereflexi toho, proč je právě on/ona vhodným kandidátem/kou  pro tuto profesi a c) oblasti, činnosti či povolání, ve kterých by chtěl/a znalosti psychologie ve svém budoucím profesním životě uplatnit.
2) obyčejná kopie maturitního vysvědčení případně vysvědčení z posledního ukončeného ročníku střední školy (např. z 3. ročníku) k nahlédnutí nebo kopie těchto dokumentů (kopie NEMUSÍ být ověřené!),
3) seznam prostudované literatury,
4) obyčejná kopie dokladů o absolvovaných stážích, praxích či kurzech, studentské odborné práce atp.,
5) stručný strukturovaný životopis (CV).

Donést s sebou na pohovor:

6) občanský průkaz, nebo případně jiný oficiální doklad s fotografií (př. cestovní pas, řidičský průkaz)

Pohovor Bc.:
Uchazeč u ústního pohovoru prokazuje motivaci a též znalosti a dovednosti důležité pro studium psychologie, což posuzuje minimálně dvoučlenná komise na základě uchazečem předložených materiálů a odpovědí uchazeče na dvě losované znalostní otázky z oboru psychologie. Seznam otázek odpovídá seznamu otázek pro přijímací řízení do Bc. na webu katedry psychologie: https://psych.upol.cz/uchazecum/prijimaci-zkousky/#c30283

 

Navazující magisterské studium v CŽV

Ústní pohovor pro vybrané zájemce: 2. září 2022.

e-přihláška kombinované NMgr. studium v CŽV: https://czv-up.upol.cz/cs/registration/2467/detail/terms

e-přihláška prezenční NMgr. studium v CŽV: https://czv-up.upol.cz/cs/registration/2465/detail/terms

Podklady Mgr. navazující:

Zaslat do 15. 8. 2022 (přiložit elektronicky k přihlášce, zaslat na e-mail branka.cackovicova@upol.cz nebo zaslat poštou na ICV FF UP, Křížkovského 10, Olomouc 77900):

1) obyčejná kopie diplomu z Bc studia psychologie včetně diploma supplement (pokud je již k dispozici)
2) obyčejná kopie přehledu známek ze zkoušek během dosavadního Bc studia (například sjetina ze studijní agendy nebo papírový index atp. – nemusí být ověřený ze studijního oddělení, stačí obyčejné kopie či vlastní výtisk),
3) seznam prostudované literatury,
4) strukturovaný životopis (CV)
5) obyčejná kopie dokladů o absolvovaných stážích, praxích či kurzech.

Donést s sebou na pohovor:

6) občanský průkaz, nebo případně jiný oficiální doklad s fotografií (př. cestovní pas, řidičský průkaz),
7) bakalářskou diplomovou práci, kopie posudků na bakalářskou diplomovou práci, případně výzkumný záměr na budoucí magisterskou diplomovou práci,

Pohovor Mgr. navazující:
Uchazeč u ústního pohovoru prokazuje motivaci a též znalosti a dovednosti důležité pro studium psychologie, což posuzuje minimálně dvoučlenná komise na základě uchazečem předložených materiálů a odpovědí uchazeče na dvě losované znalostní otázky z oboru v rozsahu Bc. studia psychologie. Viz okruhy k bakalářské státní závěrečné zkoušce na webu katedry: https://psych.upol.cz/studentum/studium/bakalarske-studium/#c32947