skip to Main Content
Studium Učitelské způsobilosti
pro studenty navazujícího magisterského studia na FF UP

Informace o studiu

Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Institut celoživotního vzdělávání zajišťuje v oblasti pedagogických věd jako program celoživotního vzdělávání v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ao změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ao změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako vyhláškou č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Účastník vzdělávání (dále jen “účastník”) je ke studiu Učitelské způsobilosti – Studium v ​​​​​oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace učitele všeobecně vzdělávacích věd 2. stupně ZŠ a SŠ (dále jen “Studium v ​​​​​oblasti pedagogických věd” “) přijat v navazujícím magisterském studiu na základě e-přihlášky zpřístupněné v květnu přes portál CŽV https://czv-up.upol.cz/  (název Studia v oboru pedagogických věd k získání kvalifikace učitele všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ v prezenční formě – jednoobor/dvouobor) zaslané zpravidla do měsíce září daného roku, v němž účastník nastoupí do 1. ročníku magisterského navazujícího studia . Do poznámky je nutné uvést studijní obor(y) magisterského studia.

Studium – akreditované obory způsobilé v oblasti pedagogických věd :

 • Anglická filologie (zahrnuje i obor Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad)
 • Aplikovaná ekonomická studia
 • Česká filologie
 • Filozofie
 • Francouzská filologie
 • historické vědy
 • Muzikologie

 

 

 • Německá filologie  (zahrnuje i obor Němčina pro překladatele)
 • Nizozemská filologie
 • Polská filologie
 • Psychologie
 • Ruská filologie (zahrnuje i obor Ruština pro překladatele)
 • Sociologie
 • Španělská filologie

 

 

Výše poplatku za studium od 2022/2023

 • pro studenty FF studující učitelskou způsobilost na jednom oboru – 9 000 Kč ,
 • pro studenty FF studující učitelskou způsobilost na dvou oborech – 12 000 .
 • Pro studenty z jiných fakult než FF UP (PřF, PdF, FTK) činí poplatek za studium 5 000 Kč , přičemž je jim uznán pedagogicko-psychologický základ pokud na mateřské fakultě studují učitelský obor. Na FF UP si zapisují (IS STAG) a absolvují oborovou didaktiku a praxi.

Platba za studium musí být uhrazena do začátku studia učitelské způsobilosti, zpravidla do začátku měsíce října. Platba je za celé studium (4 semestry) a absolvování závěrečné zkoušky. Údaje k platbě obdrží účastníka po přihlášení do studia v portálu.

Úspěšní absolventi obdrží Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání „Studium v ​​​​​oblasti pedagogických věd“ k výuce předmětů v oboru, ve kterém dokončili magisterské vysokoškolské studium (doložení kopie diplomu), a závěr k uvedení jednotlivých částí zkoušek a jejich klasifikace. Absolvent získá způsobilost k výuce na SŠ i na 2. stupni ZŠ, pokud se předmět, jehož didaktiku student na FF absolvoval, vyučuje na ZŠ.

Profil absolventa: absolvent je připraven vést výuku daného předmětu a podílet se na realizaci školního kurikula na daném stupni vzdělání. Reflektuje pojmy a představy o učení, vzdělávání a vzdělanosti, plánuje, provádí hodnocení a provádí výuku, vytváří vhodné podmínky pro učení všech žáků, využívá různé různé metody a forem reflektuje výuku a kompetence využívá oborově didaktické reflexe při přípravě, realizace a reflexní pedagogické procesy, je připraven podílet se na pedagogických procesech celé školy a komunikovat s rodiči na podporu žákova učení.

K vyhotovení osvědčení je nutné, aby absolventi zaslali sken diplomu na e-mail PhDr. Gabriele Paráčkové: gabriela.parackova@upol.cz.
Osvědčení je vystaveno ve lhůtě 1-2 měsíce (po doložení diplomu a kompletaci všech potřebných podkladů, zajištění podpisů děkana FF a rektora UP aj.).

Průběh studia

Účastníci jsou povinni sledovat webové stránky o učitelské způsobilosti (aktuálnost), na kterých jsou uvedeny termíny závěrečných zkoušek, složení bude komisí se seznamem studentů (nejpozději 14 dní před první závěrečnou zkouškou) a jiné aktuální informace o průběhu studia.

Účastník si v IS STAG zapisuje předměty pod zkratkami uvedené u studijního plánu níže (vždy za 0 kreditů) platné podle akreditace MŠMT. Zapsané předměty je nutné absolvovat. Odepsání předmětu je možné přes žádost (viz Dokumenty ke stažení).

Studijní plány

Učitelská způsobilost ( Studium v ​​​​​​oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace učitele všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ )

pro přihlášené účastníky od ZS 2021

podmínky platné pro akademický rok 2022/2023, 2021/2022 podle akreditace MSMT – 305/2021-4-160

Studium učitelské způsobilosti je vyučováno v rozsahu 4 semestrů. Účastník povinně podle následujícího harmonogramu absolvuje:

Předmět Rozsah výuky v hod. Zakončení Semestr
týden/za semestr
Pedagogicko-psychologický základ I. 3/35 Ko 1. (ZS)
Pedagogicko-psychologický základ II. 3/35 Ko 2. (LS)
Didaktika diplomového oboru I. (1obor) 3/40 Zp 1. (ZS)
Didaktika diplomového oboru II. (1obor) 3/40 Zk  2. (LS)
Didaktika nediplomového oboru I. (2obor) 3/40 Zp 1. nebo 3. (ZS)
Didaktika nediplomového oboru II. (2obor) 3/40 Zk  2. nebo 4. (LS)
Praxe a její reflexe I. (1obor)

12 dnů praxe po 8 hod. + konzultace s didaktikem

v IS STAG zapsat v daném semestru, kdy bude praxe splněna

100  Zp 2.-4. (LS-ZS-LS)
Praxe a její reflexe II. (2obor)

12 dnů praxe po 8 hod. + konzultace s didaktikem

v IS STAG zapsat v daném semestru, kdy bude praxe splněna

100 Zp 2.-4. (LS-ZS-LS)

Závěrečnou zkoušku z učitelské způsobilosti (nezapisuje se do IS STAG) musí účastník vykonat do dvou let od ukončení řádného studia na FF, přičemž všechny své studijní povinnosti musí splnit během studia učitelské způsobilosti (jako řádný student FF).

Studenti si zapisují předměty v IS STAG pod osobním číslem začínajícím I….., vygenerovaným v rámci podané přihlášky přes cžv portál. 

Seznam předmětů a zkratek UZ od ZS 2021 (ke stažení)

Pokyny a informace k portfoliu studentů

 

Učitelská způsobilost (Studium v ​​​​​​​oblasti pedagogických věd)

pro přihlášené účastníky do roku 2020

podmínky pro akademický rok 2020/2021, 2019/2020, 2018/2019 podle akreditace MSMT-289/2018-2-174

Stávající studijní plán a informace jsou platné pro přihlášené do roku 2020 a poslední výuka proběhne v LS 2022.

!V bude skutečně poslední běh 2002 přednášek z požadovaného důvodu platnosti původního akreditace!

Předmět Počet kreditů Rozsah výuky týdně/za semestr Zakončení Semestr
Psychologie pro učitele I. PCH/PPUZ 0 26. 2 Zp 1.
Psychologie pro učitele II. PCH/PPUZ2 0 26. 2 Ko 2.
Pedagogika pro učitele I. KSR/P1UZ 0 26. 2 Zp 1.
Pedagogika pro učitele II. KSR/P2UZ 0 26. 2 Zp 2.
Pedagogika pro učitele III. KSR/P3UZ 0 26. 2 Ko 3.
Didaktika diplomového oboru I., II. (kód – viz seznam, 1obor) 0 3/39 Zp, Zk 1.-2.
Didaktika nediplomového oboru I., II. (kód – viz seznam, 2obor) 0 3/39 Zp, Zk 1.-2.
Praxe a její reflexe I. (diplomového oboru, 1obor) 0 celkem 31 hodin Zp 3.-4.
Praxe a její reflex II. (nediplomového oboru, 2obor) 0 celkem 31 hodin Zp 3.-4.
Volitelná přednáška I. – X. 0 20 hodin celkem Zp 2.,4.
Závěrečná práce 0 / / 3.-4.

Poznámka:

Diplomový obor – obor pro který student píše diplomovou práci.

Seznam předmětů a zkratek UZ od roku 2015 (ke stažení)

Student absolvuje nejméně 10 přednášek z nabídek volitelných přednášek (za celé studium). Seznam volitelných přednášek je zveřejněn na webu ICV vždy před začátkem letního semestru. Zápočet z přednášky bude zapsán do Výkazu o studiu ihned po jejím ukončení. Za LS 2021 si student do výkazu zapíše datum a název přednášky s poznámkou “online”, av zastoupení mu bude zapsán zápočet v den ZZk při kontrole studijních povinností.

 „Výkaz o studiu v programu celoživotního vzdělávání na VŠ“ k vyzvednutí (termín dle domluvy) osobně oproti podpisu v kanceláři PhDr. Gabriely Paráčkové, Křížkovského 10 .

Do výkazu budou zaznamenávány Zp, Zk, Ko. Výkaz student předloží ke kontrole v den závěrečné zkoušky.

Do IS STAG si student zapisuje předměty: Pedagogika pro učitele, Psychologie pro učitele a Didaktika vyučovacích předmětů, vždy za 0 kreditů!

Podmínky praxe pro přihlášené účastníky od ZS 2021 – nová akreditace

Řízená a reflektovaná praxe je účastníkem vzdělávání absolvována v průběhu 2. až 4. semestru z jednoho nebo dvou oborů (podle jeho specializace). Každý posluchač musí absolvovat 100 hodin řízené a reflektované praxe na každém svém oboru. Praxe probíhá ve škole vybraným účastníkem nebo zajištěným garantem studia, uskutečňuje se v kooperaci fakultního garanta, lektora praxe – oborové didaktiky a uvádějícího učitele.

U předmětů Didatika dějepisu, Didaktika hudební výchovy , Didaktika českého jazyka a literatury a Didaktik cizích jazyků , kde jsou do obsahu zahrnuta i témata spojená s výukou na ZŠ, je možné, aby účastníci konali praxi na 2. stupni ZŠ i na SŠ .

U předmětů Didaktika sociologie, Didaktika filosofie, Didaktika psychologie a Didaktika ekonomických disciplín je nutno s ohledem na obsah seminářů i na vystudovaný obor třeba, aby byla praxe absolvována pouze na SŠ .

Praxe absolvovaná na jazykové škole není možná, pouze na cizojazyčné střední škole nebo sekci gymnázia. 

Oborově didaktická praxe může být vykonána ve škole, ve které účastník vzdělávání působí. Praxe má průběžnou podobu a probíhá po podstatné části studia, takže se podstatným způsobem propojila s teoretickými studiemi. Obnáší úvodní, průběžnou a závěrečnou konzultaci a reflexi s oborovým garantem (didaktikem) a lektorem pedagogicko-psychologického základu, přítomnost ve škole v min. rozsahu 12 celých pracovních dnů (po 8 hodinách) a dále konzultovanou přípravu na výuku . Účastník vzdělávání během praxe absolvuje nejprve náslechy a reflexe náslechů (min. 6 vyučovacích hodin) , poté se začne podílet na přípravě výuky a na výuce jako asistent učitele, příp. párový učitel, vč. prvků tandemových (min. 6. hodin)a samostatně připravuje, učí vyučovací hodiny a reflektuje vyučovací hodiny (min. 10 vyučovacích hodin) .

Informace k praxi – pro účastníky ke stažení:

Výběr školy:

1) nabídka spolupracujících škol – kterou připravil oborový didaktik a přehled najdete níže. Jedná se o síť škol, resp. zcela konkrétních učitelů a učitelů daného předmětu na ZŠ a SŠ, s nimiž Vaše didaktika dlouhodobě spolupracuje a které chce s důvěrou svým studentům doporučit. Praxe je na základě Smlouvy o zabezpečení odborné praxe (nutné vyřídit s časovým předstihem!).

Přehled spolupracujících škol

2) účastník si vybere školu sám – nejčastěji preferované školy v místě bydliště, nebo školy, kam by rád po absolvování studia nastoupil apod.

Formuláře k praxi – pro účastníky ke stažení:

Pro učitele:

Podepsané podklady – 2x DPP + 1x OD + 1x IS učitel (nebo účastník) dodá po ukončení praxe k rukám PhDr. Paráčkové nejpozdějido 20. dne v měsíci,mohly být podklady v daném měsíci aby byly zpracovány, jinak budou zaevidovány až následující měsíc.

Formuláře k praxi:

 

Podmínky praxe pro přihlášené účastníky do roku 2020

Účastník je povinen absolvovat v průběhu 3. nebo 4. semestru pedagogické praxe z jednoho nebo dvou oborů (podle své specializace). Každý posluchač musí absolvovat 3 až 5 náslechů a nejméně 8 aktivních výstupů z každého předmětu své aprobace, avšak proplaceno bude učiteli, který praxi povede, jen 6 tzv. rozborových hodin – viz dopis řediteli a učiteli. Kromě toho musí student plnit další úkoly z jeho působení na škole (rozbory hodin, dozory, pedagogická dokumentace atd.). Rozvržení praxe závisí na domluvě s ředitelem školy a vedoucím učitelem (souvislá praxe nebo v různých dnech – termínech). Vedoucí učitel by měl mít pedagogickou praxi minimálně 3 roky.

U předmětů Didatika dějepisu, Didaktika hudební výchovy , Didaktika českého jazyka a literatury a Didaktik cizích jazyků , kde jsou do obsahu zahrnuta i témata spojená s výukou na ZŠ, je možné, aby studenti konali praxi na 2. stupni ZŠ i na SŠ . Praxe absolvovaná na jazykové škole není možná, pouze na cizojazyčné střední škole nebo sekci gymnázia. 

U předmětů Didaktika sociologie, Didaktika filosofie, Didaktika psychologie a Didaktika ekonomických disciplín je nutno s ohledem na obsah seminářů i na vystudovaný obor třeba, aby byla praxe absolvována pouze na SŠ .

Pedagogická praxe studenta koná dle možností školy a situace v online nebo offline režimu. Podmínky praxe konzultuje s oborovým didaktikem.

Nabídka praxe Gymnázia Hejčín

Formuláře k praxi – pro účastníky ke stažení:

Účastník

  • DPP 2x vytiskne oboustranně na 1 list papíru ,
  • na zadní straně vyplní své jméno a příjmení.

Učitel

  • DPP vyplní (čitelně) a podepíše ,
  • nechám potvrdit ředitelství školy ( razítko a podpis ředitele školy ).
  • Nevyplňuje se „doba, na kterou se dohoda projednává“ (první strana DPP, odstavec I. Předmět dohody, 3. bod) z důvodu účetního zpracování. Bude doplněna v daném období, kdy bude dohoda doručena na ICV.

V případě, že si nebudete vědět rady s vyplněním, nechte raději kolonku prázdnou, jelikož se ve formuláři nesmí škrtat a přepisovat. Chybně vyplněná dohoda nebude přijata a zpracována!

2 vyhotovení Dohody o provedení práce + osobní dotazník + informovaný souhlas učitele zaslat (nebo účastník předá osobně) bezprostředně po ukončení praxe na adresu:
PhDr. Gabriela Paráčková,Institut celoživotního vzdělávání,Křížkovského 10,771 80 Olomouc

Závěrečné zkoušky

Podmínky pro přihlášené účastníky od ZS 2021

Studium je zakončeno:

 • Zkouškou z pedagogicko-psychologického základu – prezentace profesního portfolia (části vztahující se k PPZ) a rozhovor na vybrané téma, které portfolium obsahuje – reflektuje.
 • Zkouškou z Didaktik vyučovacích předmětů – prezentace profesního portfolia (části vztahující se k didaktice), další požadavky stanovují jednotliví didaktici.

Studenti z jiných fakult než FF UP (PřF, PdF, FTK), kteří na mateřské fakultě studují pedagogický směr, konají zkoušku pouze z didaktiky s prezentací portfolia.

Profesní portfolium si účastník v průběhu vzdělávání vytváří podle kritérií a požadavků zadaných především lektorem pedagogicko-psychologického základu a garantem oborové didaktiky (ve spolupráci s vedoucím učitelem praxe). Vede reflektivní deník, vytváří kazuistiku k vybranému tématu (školní třída jako sociální skupina, rizikové chování, podpůrná opatření atd.), vytváří zpětnou vazbu k náslechům (kritéria pro pozorování), připravuje vyučovací hodiny, reflektuje realizované hodiny a provádí sebereflexi, vytváří si databanku aktivizačních metod a forem práce, databanku didaktických pomůcek, analyzuje učebnice využívané ve škole k danému předmětu, pozorování školní komunikace.

Závěrečná zkouška je obvykle realizována v jarním termínu (duben) a podzimním termínu (říjen). Přihláška s přehledem splněných předmětů z IS STAG se odevzdává PhDr. Gabriele Paráčkové, ICV FF UP. Přihlášku k závěrečné zkoušce si účastník stáhne níže:

Podmínky praxe pro přihlášené účastníky do roku 2020

Studium je uzavřeno složením závěrečné zkoušky, která zahrnuje:

 • Rozpravu k písemné práci (15 stran, student si volí téma buď z pedagogiky, psychologie, nebo didaktiky). Vedoucím práce může být konkrétní didaktik, přednášející z pedagogiky nebo psychologie, kteří jsou i přítomni u závěrečných zkoušek, takže mohou práci posoudit při obhajobě. Písemnou práci není nutné odevzdávat na ICV.
 • Zkoušku z vybraných okruhů z Pedagogiky pro učitele, Psychologie pro učitele a Didaktik vyučovacích předmětů.

Studenti z jiných fakult než FF UP (PřF, PdF, FTK), kteří na mateřské fakultě studují pedagogický směr, konají zkoušku pouze z didaktiky (bez písemné práce).

Podmínky pro přihlášení k závěrečné zkoušce

 1. Student musí splnit předepsané studijní povinnosti: kolokvium z psychologie, kolokvium z pedagogiky, zkoušky z didaktik diplomového i nediplomového oboru, zápočty z praxe diplomového i nediplomového oboru, zápočty z volitelných přednášek. Splněné studijní povinnosti musí být zapsány ve výkaze, jehož kontrola probíhá v den závěrečné zkoušky.
 2. Absolvovaná praxe (zápočet bude zapsán příslušnými didaktiky oboru ve Výkazu o studiu).

Student může vykonat závěrečnou zkoušku do dvou let po ukončení studia na FF, přičemž všechny své studijní povinnosti musí splnit během studia učitelské způsobilosti (jako řádný student FF). Osvědčení je vystaveno až po předložení kopie magisterského diplomu.

Závěrečná zkouška je obvykle realizována v jarním termínu (duben) a podzimním termínu (říjen). Přihlášky se odevzdávají PhDr. Mileně Machalové, Katedra slavistiky FF UP. Přihlášku k závěrečné zkoušce si student stáhne níže podle roku přihlášení do studia:

Dokumenty ke stažení

DOKUMENTY pro studenty přihlášené do roku 2020

Psychologie

LS 2018/19, 2019/20

ZS 2018/19

Podklady z předchozích semestrů

Pedagogika

Ostatní

DOKUMENTY základní

DOKUMENTY k závěrečné zkoušce

[/vc_row]

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

[/vc_column]